Privacy

Wie zijn we?
Van Os en Partners Hypotheken & Verzekeringen heeft als kernactiviteit het adviseren over en het bemiddelen in financiële diensten en producten. Bij deze dienstverlening aan klanten verwerken we een veelheid van persoonsgegevens.

Onze contactgegevens zijn:
– telefoon: 088-0443000
– e-mail : info@voep.nl
– website: www.voep.nl
– postadres: Goeman Borgesiuslaan 77, 3515 ET Utrecht

Waarom dit statement?
Wij zijn ervoor verantwoordelijk om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. Wij moeten daarbij voldoen aan de eisen van de privacyregelgeving. Wij willen o.a. transparant zijn over de soorten gegevens die wij verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie wij gegevens delen en welke rechten u heeft ten aanzien van uw eigen gegevens. In dit Privacy-statement informeren wij u hierover. Heeft u na het lezen van dit document nog vragen? Neem dan contact met ons op.

1. Soorten gegevens

Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u:
> Contactgegevens zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en emailadres;
> Persoonlijke kenmerken zoals BSN-nummer, identiteitsbewijs, paspoort, rijbewijs
> Identificatiegegevens zoals legitimatiebewijs, BSN nummer, kenteken
> Gegevens i.v.m. dienstverband zoals inkomen, beroep en werkgever
> Financiële bijzonderheden zoals rekeningnummer, inkomensgegevens en uitgaven gegevens
> Gegevens betreffende financiële producten zoals verzekeringen, kredieten, spaarrekeningen, hypotheken
> Woningkenmerken zoals aard van de woning, eigendom of gehuurd, woonlasten
> Papieren en elektronische documenten, zoals aanvraagformulieren, salarisstroken, werkgeversverklaring.

2. Doelen van de verwerking van gegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens gericht op de o.a. de volgende activiteiten in onze onderneming:
> Adviseren en bemiddelen financieel product: Het beoordelen en accepteren van potentiële klanten.
> Uitvoeren overeenkomst financieel product. Het aanvragen en verwerken van het door de klant aangevraagde product. Het doen van zorgplicht in het kader van de Wet Financieel Toezicht (WFT)
> Voldoen wettelijke verplichting (zorgplicht) Het op regelmatige basis informeren van onze klanten betreffende aanpassingen in gerelateerde producten.
Relatiebeheer: Het (laten) beheren van onze relatie met (potentiële) klanten en bezoekers. Het beheren en uitbreiden van ons klantenbestand.
> Marketingactiviteiten: Het versturen van nieuwsbrieven of informatie van specifieke aard. Het uitvoeren van (gerichte) marketing- en promotieactiviteiten om een relatie met een (potentiële) klant tot stand te brengen, in stand te houden of uit te breiden.

3. Rechtsgronden voor verwerking van gegevens

Wij gebruiken tenminste een van de volgende gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens:
> Het uitvoeren van een overeenkomst;
> De uitdrukkelijke toestemming die u hebt gegeven om gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden. Deze toestemming kunt u altijd weer intrekken;
> Het kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust, bijvoorbeeld het voldoen aan onze wettelijke zorgplicht gedurende de looptijd van een financieel product;
> Voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen in het kader van onze bedrijfsvoering of die van een derde. Wij maken hierbij steeds de afweging tussen uw belangen en die van ons. Onze belangen betreffen onder andere de zorgvuldige uitvoering van overeenkomsten met u, het onderhouden en eventueel uitbouwen van onze klantrelatie via eventueel direct-marketing en/of profilering gericht op marketing.

4. Opslag en bewaartermijn van persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang en voor zover wij deze nodig hebben. Gegevens die wij noodzakelijkerwijs nodig hebben bewaren wij in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie of overeenkomst. Als onze relatie of overeenkomst eindigt dan bewaren wij de gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden.

5. Informatie, wijziging en bezwaar

U heeft specifieke rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Hierover kunt u altijd contact met ons opnemen. Dat geldt zeker ook voor de volgende onderwerpen:
> Of wij uw persoonsgegevens verwerken;
> De manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken;
> Inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken;
> Bezwaren tegen het verwerken van uw persoonsgegevens;
> Aanpassing van uw persoonsgegevens als deze (mogelijk) onjuist zijn verwerkt;
> Beperking van uw persoonsgegevens;
> Verwijdering (wissen) van uw persoonsgegevens;
Overdracht van uw persoonsgegevens aan uzelf of aan een andere organisatie op uw verzoek;
> Vragen over de inhoud van dit Privacy statement.
Let op: Het kan zijn dat wij niet in alle gevallen tegemoet kunnen komen aan een verzoek.
Als dit het geval is zullen wij u dit gemotiveerd laten weten.

6. Beveiliging van uw gegevens

Wij hebben adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen.

7. Verstrekken van gegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet zomaar aan anderen. Dat mogen wij wel doen als u ons daarvoor toestemming hebt gegeven, als wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak, of als zo’n de verstrekking ten dienste staat van onze doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens. Voor de uitvoering van onze bedrijfsvoering en afhankelijk van de verleende diensten aan u verstrekken wij uw persoonsgegevens mogelijk wel aan de volgende personen of partijen:
> Financiële instellingen (zoals banken of verzekeraars) bij wie wij voor u een financieel product aanvragen of bij wie u een financieel product hebt dat wij voor u beheren, of waarbij wij u begeleiden tijdens de looptijd van het product;
> Personen en instanties die op grond van een wettelijke verplichting geïnformeerd moeten worden;
> Externe partijen die gegevens onder onze zeggenschap en verantwoordelijkheid verwerken, zoals onze ICT-dienstverlener of ons (direct) marketingbureau; Externe partijen die de persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, doen dit uitsluitend voor doelen en onder voorwaarden die wij met hen hebben afgesproken. Dit leggen wij vast in schriftelijke overeenkomsten.

8. Wijzigingen van de Privacy statement

Het kan voorkomen dat wij dit Privacy statement in de toekomst wijzigen. Op onze website vindt u steeds het meest actuele statement.

9. Klachtrecht

Bent u het niet eens met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of omgaan met uw rechten als klant? Neem dan in ieder geval contact met ons op. U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl